images

Shtimi i Përdoruesit të ri në Akses Kontroller

Link : https://www.youtube.com/watch?v=ugCxLS6SJdA&t=2s

Udhëzues i shpejtë: 

- Si fillim shtojmë përdoruesin e ri.

- Më pas çekohet karta dhe ruhen të dhënat.

- Ruhen të dhënat e shenjave të gishtave.

- Konfirmohet përdoruesi i ri që u shtua.